مقاله انگلیسی ترجمه شده تخصصی :دستورالعملهای حسابرسی برای قراردادها

مقاله انگلیسی ترجمه شده تخصصی :دستورالعملهای حسابرسی برای قراردادها

مقاله انگلیسی ترجمه شده تخصصی :دستورالعملهای حسابرسی برای قراردادها

عنوان انگلیسی مقاله: Audit procedures for consultant

عنوان فارسی مقاله : دستورالعملهای حسابرسی برای قراردادها

فرمت فایل ترجمه شده: فایل Word ورد (Doc) قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 4 صفحه متن انگلیسی به همراه5صفحه ترجمه فارسی

چند سطر از متن مقاله انگلیسی :

General

The following guidelines should be considered when developing specific audit procedures for consultant overhead rate audits.

 

Labor Costs

In the majority of consultant contracts labor is the largest single component of cost.

This component is made up of direct labor charges to the contract and indirect

labor charges allocated to the contract through a factor or rate.

Once this assessment has been made the auditor can determine the size and depth of the audit sample for labor testing.

 1. The labor sample should be tracked from employee time records to:
 2. The overall labor in general ledger accounts should be reconciled to:
 3. Audit procedures should also determine if the labor accounts and individual time card entries sufficiently screen labor to:
 • The payroll records to assure hours recorded are paid.
 • The cost system to assure hours are posted properly to jobs.
 • The general ledger to assure that the total posted is recorded in the financial accounting system.
 • The job cost system
 • The payroll reports submitted to the Internal Revenue Service (i.e. 941’s).
 • Determine the allowability of payroll cost. (i.e. Do the records separate excess compensation and time spent on unallowable activities?)
 • Determine the proper allocation of labor. (i.e. Do the records charge all labor performed on similar tasks the same way?)
 • Determine if labor is posted in a manner from which the labor base can be computed. (i.e. If the base is direct labor without premium overtime do the records accumulate direct labor and direct premium overtime?)

 

چند سطر از ترجمه مقاله:

 

کلیات

رهنمودهای زیر باید هنگام ایجاد دستورالعملها برای حسابرسی نرخ سربار قرارداد مورد توجه قرار گیرند:

هزینه نیروی کار:

در عمده قراردادهای مشاوره ای  ،نیروی کار  مهمترین بخش از هزینه ها است.این بخش شامل نیروی کار مستقیم که با قرارداد تغییر میکند و نیروی کار غیر مستقیم که از طریق یک نرخ یا ضریب به قرارداد تخصیص داده میشود،میباشد.زمانی که این تخصیص انجام شد ،حسابرس میتواند اندازه و شدت نمونه حسابرسی را برای آزمایش هزینه نیروی کار تعیین کند.

 1. نمونه هزینه نیروی کار باید با توجه به زمانهای ثبت شده کارمندان و برای بررسی موارد زیر باشد:
  • کنترل ثبتهای فیش حقوقی برای اطمینان از ساعت کارهای پرداخت شده.
  • کنترل سیستم هزینه برای اطمینان از اینکه ساعت کارها به طور صحیح به کارها اختصاص داده شده است.
  • کنترل دفتر معین عمومی برای اطمینان از اینکه تمامی موارد انتقالی بر اساس سیستم حسابداری ثبت شده است.
 1. تمام هزینه نیروی کار در دفتر معین عمومی باید با موارد زیر تطبیق داده شود:
 • سیستم هزینه کار
 • گزارشات مربوط به فیشهای حقوقی که به بخش درامدهای داخلی ارسال شده است.
 1. دستورالعمل حسابرسی همچنین باید مشخص کند که آیا حسابهای مربوط به نیروی کار و ثبتهای مربوط به زمان کار به درستی ایجاد شده اند:
 • مشخص کند که آیا هزینه صورت حقوق و دستمزد مجاز است.(مثلاً آیا ثبتها پاداشهای اضافی و زمان صرف شده برای فعالیتهای غیر قابل تخصیص را جدا کرده است؟)
 • تخصیص صحیح نیروی کار را بررسی کند.(مثلاً آیا ثبتهای هزینه مربوط به کارهای مشابه به یک صورت انجام شده است؟)
 • بررسی کند که آیا هزینه نیروی کار بر اساس روشی که محاسبه شده است ،منتقل شده است.(مثلاً اگر مبنای این است که نیروی کار مستقیم بدون هزینه اضافه کاری است ،آیا نیروی کار انباشته مستقیم و اضافه کار مستقیم ثبت شده است؟)